Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.nanotechnologia.podologia.pl (dalej: „Sklep”) jest prowadzony przez firmę: PODOLOGIA.pl Sp. z o. o. zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 395094 i posiada nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8513152558
 2. Sprzedający prowadzi Oddziały pod adresami:
  – Al. Jana Pawła II 36, 70-453 Szczecin
 3. Rachunkiem bankowym właściwym do wnoszenia opłat z tytułu zakupów w Sklepie jest: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 17 1030 0019 0109 8530 0035 2800
 4. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym.
 5. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
 6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 7. Adresem e-mail właściwym do kontaktu ze Sprzedającym jest: mb@podologia.pl
 8. Następującym wyrażeniom używanym w niniejszym Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia:
  1) Klient – Kupujący, użytkownik który zawarł umowę sprzedaży,
  2) Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu wraz z jej częściami składowymi i komponentami,
  3) Regulamin – niniejszy regulamin,
  4) Sprzedający – PODOLOGIA.PL Sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Jana Pawła II 36, Szczecin.
  5) Zamówienie – deklaracja woli zakupu skonkretyzowanego produktu uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu umożliwiająca Sprzedającemu identyfikację Klienta oraz miejsce odbioru zakupionego produktu,
  6) Zrealizowanie zamówienia – przekazanie zapakowanego produktu do wysyłki podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie dostarczaniem przesyłek,

Składanie i realizacja zamówienia.

 1. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na witrynie: www.nanotechnologia.podologia.pl, zwanego dalej Formularzem.
 2. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Jedynie podanie prawidłowych danych przez Klienta umożliwia realizację zamówienia poprzez kontakt z Klientem oraz dostarczenie Klientowi zamówionego Produktu. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w Formularzu, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
 5. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 8. Według wyboru Klienta za zamówiony produkt można zapłacić przelewem bankowym, przy odbiorze przesyłki pocztowej (kurierskiej) w opcji za pobraniem lub odbioru bezpośrednio w oddziale.
 9. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany w punkcie 4 regulaminu, Produkt zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki. Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu miesiąca od dnia złożenia zamówienia. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
 10. W przypadku niektórych produktów Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności do przedpłaty lub płatności przelewem.
 11. Zamówienia z formą płatności przelewem, które nie są opłacone w ciągu 1-go miesiąca od daty ich złożenia będą anulowane.
 12. Sprzedający prowadzi sprzedaż w formie elektronicznej, tradycyjnej pudełkowej (wysyłając do Klienta zamówiony produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, wskazanej na stronie internetowej Sklepu).
 13. Koszt wysyłki Produktu podany zostaje w momencie dodania produktu do koszyka.
 14. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedającego. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie powiadamia Sprzedający. W przypadku płatności przelewem bankowym, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zaksięgowania na rachunku Sklepu całości ceny.
 15. Czas dostawy po wysłaniu produktu przez Sprzedającego jest zależny od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Szacowany czas dostarczenia przesyłki znajduje się na stronach internetowych podmiotów zajmujących się profesjonalnie dostarczaniem przesyłek – podmioty z usług, których korzysta Sprzedający są wskazane na stronie internetowej Sklepu.
 16. W momencie przyjęcia produktu Klient winien potwierdzić odbiór produktu.
 17. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (W innych przypadkach warunki sprzedaży ustalane są indywidualnie).
 18. Ceny produktów widniejących na stronie internetowej Sklepu oraz ich opisy stanowią informację handlową a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują one z chwilą potwierdzenia przyjęcia konkretnego zamówienia Klienta do realizacji przez Sprzedającego.
 19. Zdjęcia i opisy produktów umieszczone w Sklepie stanowią materiały poglądowe mające na celu umożliwienie wyrobienia sobie wyobrażenia o wyglądzie, właściwościach produktów. Wygląd produktów na zdjęciach może różnić się nieznacznie od wyglądu produktów w rzeczywistości, co może być wynikiem ustawień monitora, warunków oświetlenia, itp. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do przedstawionych w Sklepie specyfikacji technicznych produktów. Różnice opisane powyżej nie mogą stanowić podstawy reklamacji zakupionego produktu.
 20. Wszystkie produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 21. Wszystkie ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane w Polskich Złotych oraz zawierają podatek VAT. W momencie dokonywania zakupu podawana jest również cena wysyłki zakupionego produktu, wliczana do łącznej ceny produktu.
 22. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez Sklep fakturą VAT lub odpowiednim rachunkiem.
 23. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowanej działaniem przez podmioty zajmujące się profesjonalnym doręczaniem przesyłek Sprzedający na żądanie Klienta podejmie procedurę reklamacyjną wobec dostawcy przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane w oparciu o protokół szkodowy podpisany przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 24. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych produktów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiany opisanej powyżej nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 25. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z dokonywanym zakupem jest PODOLOGIA Sp. z o. o.. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia/umowy sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek Klientom, operatorom systemów płatności oraz instytucjom kredytującym zakupy Produktów w przypadku zakupu Produktu na raty. Za zgodą Klienta jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, niemniej jednak bez ich podania nie ma możliwości zrealizowania zamówienia.
 26. Każdy Klient, który wypełnił Formularz, ma w każdym czasie możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zakupiony Produkt nie nosi znamion użytkowania. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep (PODOLOGIA.PL Sp. o.o., Al. Jana Pawła II 36, 70-453 Szczecin, adres e-mail:kk@podologia.pl tel.: +48 609318398) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi płatności za produkt, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie za pomocą takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Strony postanowiły o innym rozwiązaniu; W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności za Produkt. Klient przekazuje zakupiony Produkt na adres Sklepu PODOLOGIA.PL Sp. o.o. Al. Jana Pawła II 36, 70-453 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle zakupiony Produkt przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty związane z przesłaniem Produktu do Sklepu.
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Klienta do Sklepu za pobraniem.

Gwarancja i reklamacje

 1. Sklep ma obowiązek dostarczenia zakupionego produktu bez wad.
 2. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pokrywa Sklep. Zgłoszona wada produktu jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta.
 3. Reklamacja rozpoznawana jest przez Sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu.
 4. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego u Sprzedającego. Wypełniony formularz Klient powinien wydrukować i dołączyć do paczki wraz z reklamowanym produktem. Paczkę należy odesłać na adres:
  PODOLOGIA PL SP Z O. O.,
  ul. Al. Jana Pawła II 36,
  70-453 Szczecin
 5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych przez Klienta do Sklepu za pobraniem.
 6. Reklamowany produkt powinien zostać odesłany do Sklepu wraz z oryginalnym opakowaniem.
 7. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania reklamacyjnego nieuzasadnionego odesłania do Sklepu produktu niedotkniętego wadą, Sklep obciąży Klienta poniesionymi przez Sklep kosztami badania reklamacji oraz wysyłki paczki reklamacyjnej do Sklepu.
 8. W przypadku gdy produkt został zamówiony specjalnie dla potrzeb Klienta (w ramach zamówienia indywidualnego) produkt nie podlega zwrotowi, a płatność realizowana jest tylko przelewem – o takiej sytuacji Klient informowany jest podczas finalizowania transakcji.
 9. Sklep informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

Pozostałe.

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sklep działa w oparciu o kodeks dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Całość wskazanego powyżej aktu prawnego jest dostępna na stronie internetowej Sejmu RP: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU200717112063. W przypadku ewentualnego sporu co do rozpatrzenia reklamacji Sklep informuje o możliwości pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez sądy polubowne, organizacje konsumenckie, itp. (np. Stały Sąd Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie – ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin).
 3. Administratorem danych osobowych jest PODOLOGIA.PL Sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Jana Pawła II 36, Szczecin. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania pytania. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.