REGULAMIN PORTALU

REGULAMIN PORTALU

I. Definicje:

a) PODOLOGIA.pl – PODOLOGIA.pl Sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod nr KRS 0000395094, NIP: 8513152558, REGON: 321073097.
b) Portal – niniejsza strona internetowa wraz z podstronami.
c) Użytkownik – użytkownik Portalu
d) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
e) Regulamin Portalu – niniejszy regulamin, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.
f) Umowa UDE – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmująca Usługi.
g) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w Portalu polegające na:
i. obsłudze pytań kierowanych do PODOLOGIA.pl za pomocą formularza kontaktowego,
ii. wysyłce newslettera.

II. Postanowienia ogólne dotyczące Usług

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia przez PODOLOGIA.pl usług drogą elektroniczną w ramach Portalu.
 2. Usługi są nieodpłatne.
 3. Usługi są świadczone drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. PODOLOGIA.pl zastrzega sobie możliwość przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. W takim przypadku informacja o przerwie lub ograniczeniu w świadczeniu Usług zostanie zamieszczona w Portalu z 2 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sytuacjach nagłych, grożących utratą danych przechowywanych przez PODOLOGIA.pl lub uszkodzeniem Portalu PODOLOGIA.pl zastrzega sobie prawo przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług bez uprzedniego informowania Użytkowników.
 5. Przerwa lub ograniczenia w świadczeniu Usług w sytuacji wskazanej w pkt 3 i 4 powyżej nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem PODOLOGIA.pl.
 6. PODOLOGIA.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług spowodowane awarią lub nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń lub infrastruktury teleinformatycznej pośredniczącej między Portalem a urządzeniem Użytkownika.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Portalu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu Portalu przez cały okres korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu.

III. Zawarcie i rozwiązanie Umowy UDE

 1. Korzystanie z Usług wymaga akceptacji Regulaminu Portalu. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Portalu.
 2. Do zawarcia Umowy UDE dochodzi z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z danej Usługi.
 3. Użytkownik, w tym Użytkownik będący Konsumentem może w każdej chwili, bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z Usług.
 4. W celu rezygnacji z Usługi w zakresie newsletter Użytkownik, w tym Użytkownik będący Konsumentem powinien wysłać wniosek o rezygnację z newslettera na adres poczty elektronicznej mb@PODOLOGIA.pl.
 5. Zakończenie korzystania z Usług obejmujących formularz kontaktowy następuje z chwilą opuszczenia Portalu.
 6. PODOLOGIA.pl może wypowiedzieć Umowę UDE ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazu wskazanego w pkt 7 Regulaminu Portalu. W przypadku wypowiedzenia Umowy UDE w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym PODOLOGIA.pl przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy UDE.

IV. Odstąpienie od Umowy Użytkowników będących Konsumentami

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy UDE, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik powinien złożyć Organizatorowi jednoznaczne oświadczenie o woli odstąpieniu od Umowy UDE. Oświadczenie to może być złożone w dowolnej formie, w tym w formie pisemnej na adres eduPODOLOGIA.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mb@PODOLOGIA.pl. Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Portalu.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w pkt 15 Regulaminu Portalu, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy UDE za pośrednictwem poczty elektronicznej, Organizator prześle niezwłocznie temu Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy UDE na adres jego poczty elektronicznej.
  V. Reklamacje
 5. Reklamacje dotyczące jakości Usług Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres PODOLOGIA.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mb@PODOLOGIA.pl.
 6. W treści reklamacji należy wskazać której Usługi dotyczy reklamacja i podać okoliczności ją uzasadniające. Reklamacja powinna zawierać także dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem wnoszącym reklamację.
 7. PODOLOGIA.pl rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej zgłoszenia.
 8. PODOLOGIA.pl pozostawia bez rozpoznania reklamację, w której nie zawarto danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem wnoszącym reklamację.

VI. Wymogi Techniczne

 1. W celu korzystania z Usług sprzęt komputerowy Użytkownika powinien posiadać następujące minimalne parametry:
  a) dostęp do internetu,
  b) przeglądarkę Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Chrome 7.00 lub wyższej, FireFox 7.1 lub wyższej, z włączoną obsługą JavaScript i plików Cookies,
  c) obsługiwać minimum JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, Cookies, HTML, CSS,
  d) zainstalowaną aplikację pozwalającą na odczytywanie plików w formacie PDF oraz plików audiowizulanych w formacie mp4, avi.
 2. Dane przesyłane do PODOLOGIA.pl poprzez Portal chronione są bezpiecznym protokołem Secure Socket Layer (SSL).
 3. Aktywacja obsługi plików Cookies nie jest niezbędna dla świadczenia Usług lecz PODOLOGIA.pl rekomenduje jej aktywację. Dezaktywacja obsługi plików Cookies może wpłynąć na jakość Usługi, a nawet na jej zablokowanie. PODOLOGIA.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług, w razie dezaktywacji przez Użytkownika obsługi plików Cookies.

VII. Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług

 1. Korzystanie z Usług odbywa się za pośrednictwem sieci internet nie pociąga za sobą szczególnych zagrożeń. Niemniej korzystanie z Usług obarczone jest ryzykiem typowym dla sieci internet.

VIII. Polityka prywatności

 1. PODOLOGIA.pl realizuje własną „Politykę prywatności” dostępną w zakładce ‘Polityka prywatności’. Treść klauzuli informacyjnej dla Użytkowników zawarta jest w Polityce prywatności.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Portalu może być zmieniany przez PODOLOGIA.pl w każdym czasie. Zmieniony Regulamin Portalu ma zastosowanie do Umów UDE zawartych po wejściu w życie tych zmian i publikacji zmienionego Regulaminu Portalu.
 2. Regulamin Portalu udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi w Portalu, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu Portalu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. REGULAMIN DO POBRANIA
 3. Formularz odstąpienia od Umowy UDE dostępny w Portalu w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. FORMULARZ DO POBRANIA
 4. Wszelkie spory z Użytkownikami będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, a spory z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby PODOLOGIA.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Portalu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.